Cenzuálne spolumajiteľstvo Rajec, pozemkové spoločenstvo je spoločenstvo vlastníkov lesov, pasienkov a ornej pôdy o rozlohe 1 850 ha. Je pokračovateľom bývalého Cenzuálneho spolumajiteľstva, pôvodne založeného dňa 22. mája 1896. Jeho činnosť bola obnovená dňa 10. januára 1991, kedy bol na verejnej schôdzi občanov - bývalých cenzualistov- zvolený prípravný výbor. Prijal úlohu obnoviť činnosť, organizačné a majetko-právne jednanie na prinavrátenie majetku. Prvé valné zhromaždenie Cenzuálneho spolumajiteľstva v Rajci sa uskutočnilo dňa 7.12.1991, na ktorom bol zvolený v tajných voľbách sedemčlenný výbor.

V súčasnosti Cenzuálne spolumajiteľstvo Rajec, pozemkové spoločenstvo vykonáva svoju činnosť na základe Zákona o pozemkových spoločenstvách č. 97/2013 Z.z., hospodárenie je založené na podielovom spoluvlastníctve a nedeliteľnom užívaní spoločných nehnuteľností.

Pozemkový a lesný odbor Okresného úradu Žilina registruje spoločenstvo vo vložke číslo R-0025/511, číslo registrácie: 98/000233/OÚ-OPPLH/Sá.

Cieľom spolumajiteľstva je racionálne obhospodarovať spoločnú nehnuteľnosť – lesný majetok.

Lesné pozemky v správe Cenzuálu sa nachádzajú v 3 katastrálnych územiach:

  • Rajec
  • Jasenové
  • Veľká Čierna


Nachádzajú sa v Lúčanskej časti Malej Fatry a v Strážovských vrchoch. Pozemky sa vyznačujú veľkou členitosťou s prevýšením medzi dolinou a hrebeňom 600 m. Najvyšším vrchom na území Cenzuálu je Hnilická Kýčera s nadmorskou výškou 1217 m n. m.