Dňa 29.5.2022 sa v sále Kultúrneho domu v Rajci uskutočnilo Valné zhromaždenie spoločenstva. Valné zhromaždenie bolo uznášaniaschopné, prijalo Uznesenie z Valného zhromaždenia.