Valné zhromaždenie spoločenstva sa konalo 14.5.2023 v Kultúrnom dome v Rajci. Valné zhromaždenie bolo uznášaniaschopné a prijalo uznesenie.