Projekty

hydraulicky nakladac mProjekt bol financovaný prostredníctvom PPA z programu SAPARD.

Názov projektu:

Hydraulický nakladač na prepravu dreva v lesníctve

Cieľom projektu bolo poskytnutie finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu „Hydraulický nakladač na prepravu dreva v lesníctve“

rekonstrukcia mRekonštrukcia lesnej cesty v doline Porubská bola vykonaná v roku 2010 z fondov Európskej únie.

Projekt bol financovaný z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka v programe Európska investícia do vidieckych oblastí.


Názov projektu:

Ozdravné a ochranné opatrenia v lesoch poškodených škodlivými prírodnými činiteľmi v lesnom podniku Cenzuálne spolumajiteľstvo Rajec, pozemkové spoločenstvo.

Cenzuálne spolumajiteľstvo Rajec, pozemkové spoločenstvo je partnerom projektu BIOMASOVÉ LOGISTICKÉ CENTRUM, ktorý je financovaný z Nórskeho finančného mechanizmu a zo štátneho rozpočtu SR.

Celkový rozpočet partnera Cenzuálneho spolumajiteľstva Rajec, pozemkového spoločenstva je 250 000 EUR, z čoho 80 % je grant.