historiaCenzuálne spolumajiteľstvo Rajec obnovilo svoju činnosť 10. januára 1991, kedy bol na verejnej schôdzi občanov - bývalých cenzualistov- zvolený prípravný výbor. Prijal úlohu obnoviť činnosť, organizačné a majetko-právne jednanie na prinavrátenie majetku, ktorý bol minulým režimom odobratý na základe zákona SNR č. 2 z roku 1958.

Prípravný výbor viedol p. Štefan Jakubík a ďalší členovia boli: p. Jozef Smieško, p. Ing. Ondrej Rybárik, p. Ján Bitušík, p. Jozef Buček, p. Ján Fabana, p. Anton Blunár. Ing. Peter Pekara. Prípravný výbor zabezpečoval právoplatné uskutočnenie Valného zhromaždenia, volieb výboru, prípravu stanov a registráciu spoločenstva na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.

Prvé valné zhromaždenie Cenzuálneho spolumajiteľstva v Rajci sa uskutočnilo dňa 7.12.1991, na ktorom bol zvolený v tajných voľbách sedemčlenný výbor.

Za predsedu bol zvolený p. Štefan Jakubík, tajomníkom sa stal p. Jozef Smieško, hospodárom - p. Ján Fabana, pokladníkom - p. Anton Blunár a členmi výboru p. Jozef Buček, p. Ing. Ondrej Rybárik a p. Ján Bitušík. Funkčné obdobie výboru bolo dvojročné.

Konaním Valného zhromaždenia a uskutočnením tajných volieb sa začala písať nová história trvania Cenzuálneho spolumajiteľstva po jeho 40 ročnom prerušení.

Na spomínanom Valnom zhromaždení boli schválené nové Stanovy. Zavŕšením tohoto prípravného obdobia bola uskutočnená registrácia na Ministerstve vnútra SR dňa 2.6.1992.

Dňom 30. 4. 1992 bol dohodou medzi splnomocnenými zástupcami vlastníkov a štatutárnym zástupcom Štátnych lesov Žilina odovzdaný majetok o výmere 1 754,46 ha pôvodným vlastníkom. Týmto dňom sa skončil i užívací vzťah Štátnych lesov Žilina.

Na Valnom zhromaždení dňa 7. 12. 1991 bol vydaný súhlas na prenájom Cenzuálneho domu na ulici Kostolnej pre potreby Mestského úradu, ktorý tento dom prebudoval na Domov vďaky a ktorý sa dnes využíva ako domov sociálnych služieb a domov pre seniorov.

Ako čiastočnú náhradu za dom cenzualistov poskytlo Mesto Rajec bezplatne dve miestnosti v budove mestského úradu pre potreby Cenzuálneho spolumajiteľstva.

Začiatky činnosti výboru boli veľmi komplikované. Výbor začínal bez akýchkoľvek finančných prostriedkov. Preto bolo prijaté uznesenie, že každý člen pri vypísaní prihlášky zaplatí 100,- Sk členské. V období rokov 1991 –1992 sa pripravovali Stanovy organizácie, zabezpečovalo sa odborné vedenie pre prevádzkovanie majetku Cenzuálneho spolumajiteľstva, boli prijatí vedúci lesnej prevádzky a lesníci pre zabezpečovanie pestovnej a ťažobnej činnosti.

Na Valnom zhromaždení dňa 17. 7. 1992 sa vzdal funkcie predsedu p. Štefan Jakubík zo zdravotných dôvodov. Odstúpili aj ďalší traja členovia a doplňovacími voľbami bol výbor doplnený.

Na prvej schôdzi členmi výboru bol poverený vedením Cenzuálneho spolumajiteľstva p. Štefan Fusko. V tomto období už CS začalo zabezpečovať pestovné a ťažbové práce ako i odpredaj drevnej hmoty. V prvom roku samostatnej obchodnej činnosti finančný obrat umožnil zo získaných prostriedkov zakúpiť nákladné auto Avia Furgon pre potreby dopravy našich pracovníkov. Bola to prvá väčšia investícia v obnovenej histórii trvania Cenzuálneho spolumajiteľstva.

Výbor vynakladal značné úsilie pri zdokumentovaní a vyhotovení zoznamov oprávnených členov a ich dedičov. Pritom vychádzal z jedinej zachovanej knihy evidencie členov z roku 1938. Práca na zdokumentovaní vlastníckych práv oprávnených členov bola ukončená v zmysle zákona č. 181 z roku 1995. Zoznamy boli zverejnené na verejnom úradnom mieste a každý občan mal právo sa k tomu vyjadriť.

V roku 1938 bolo oprávnených osôb - členov 615, v roku 2000 ich bolo 814 a v súčasnosti má Cenzuálne spolumajiteľstvo Rajec, pozemkové spoločenstvo cca 860 členov. Neznámych vlastníkov zastupuje Slovenský pozemkový fond.

Účinnosťou zákona č. 181 z roku 1995 Z. z. o pozemkových spoločenstvách bola prevedená registrácia spoločenstva, kde došlo k zmene názvu na Cenzuálne spolumajiteľstvo, pozemkové spoločenstvo Rajec. Boli vypracované nové Stanovy spoločenstva. Registrácia bola uskutočnená dňa 5. 3. 1996 na vtedajšom Obvodnom úrade v Rajci.

V roku 1996 Cenzuálne spolumajiteľstvo Rajec prvýkrát po obnovenej činnosti začalo s vyplácaním podielov na výsledku hospodárenia.

V roku 1996 Výbor CS rozhodol o vybudovaní manipulačno-expedičného skladu drevnej hmoty v lokalite za Skotňou. Tento pozemok bol upravený pre potreby uskladnenia drevnej hmoty. Vybudovaný sklad značne urýchlil operatívny odpredaj drevnej hmoty odberateľom, či už prostredníctvom vagónov, pretože sa nachádza v blízkosti železničnej stanice, alebo prostredníctvom kamiónovej dopravy.

V roku 1994 bolo zakúpené nákladné motorové vozidlo Tatra T-148 s hydraulickou rukou, k nej bol v roku 1996 zakúpený príves na odvoz celých dĺžok.

V roku 1994 bola v doline Porubská vybudovaná lesná škôlka na pestovanie sadeníc pre zabezpečenie vlastného reprodukčného materiálu, ale aj na predaj odberateľom. V súčasnosti pestujeme nielen sadenice lesných drevín, ale aj vianočné stromčeky.

V roku 1997 Cenzuálne spolumajiteľstvo požiadalo Mesto Rajec o prenájom bývalej požiarnej zbrojnice, ktorú sme dostali do prenájmu na 20 rokov za symbolický nájom. Budovu sme odkúpili od Mesta Rajec v roku 1999, budova na Kostolnej ulici prešla do vlastníctva Mesta.

V roku 2000 sme zakúpili novšie nákladné auto Tatra 815, ktoré nahradilo dovtedajšie nákladné motorové vozidlo. K nemu bola v roku 2003 prostredníctvom programu SAPARD zakúpená hydraulická ruka WM95N.

Vedenie spoločenstva sa snažilo o prinavrátenie píly reštitučným konaním. Toto bolo zavŕšené v roku 2001, kedy bola spoločenstvu píla prinavrátená a odvtedy spoločenstvo vykonáva aj piliarsku činnosť pre zmluvných aj nezmluvných odberateľov. Vyrábame širokú škálu reziva podľa požiadaviek odberateľa.

Postupne bolo potrebné začať s obnovou priestorov píly a strojného zariadenia, tento proces stále nie je ukončený a neustále sa snažíme o zlepšovanie pracovných podmienok na stredisku Píla.

V roku 2010 sa nám podarilo získať grant z fondov Európskej únie a zrekonštruovať cestu v doline Porubská.

001 stara horaren m002 stara horaren m003 horar p sialek m004 udelenie titulu cestneho obcana m005 pila v porubskej doline m006 gater v pile v doline m007 pila v porubskej doline torzo m008 palova buda 01 m009 pred horarnou 02 m009 pred horarnou m010 palova buda sucastnost m011 pohlad na dolinu porubska mPrípravný výbor, zľava: Ján Fabana, Jozef Smieško, Ing. Peter Pekara, Ing. Ondrej Rybárik, Štefan Jakubík, Jozef BučekPrípravný výbor, zľava: Ján Fabana, Jozef Smieško, Ing. Peter Pekara, Štefan Jakubík, Jozef Buček, Anton Blunár013 oprava mosta po povodniach 1997 m012 most po oprave po povodniach 1997 m