rekonstrukcia mRekonštrukcia lesnej cesty v doline Porubská bola vykonaná v roku 2010 z fondov Európskej únie.

Projekt bol financovaný z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka v programe Európska investícia do vidieckych oblastí.


Názov projektu:

Ozdravné a ochranné opatrenia v lesoch poškodených škodlivými prírodnými činiteľmi v lesnom podniku Cenzuálne spolumajiteľstvo Rajec, pozemkové spoločenstvo.Výška dotácie v zmysle zmluvy predstavovala 100% oprávnených výdavkov na realizáciu projektu, čo je suma 242 566 €.

Celkové náklady na rekonštrukciu lesnej cesty Porubská predstavovali 252 009 €.